Niniejszy Regulamin okrela zasady korzystania z serwisu internetowego znajde.info. Wszystkie usugi serwisu wiadczone s za porednictwem witryny internetowej o adresie: http://www.znajde.info oraz

Poprzez Regulamin rozumiemy zasady opisane na poniszej stronie oraz na stronach i witrynach mieszczcych si pod odnonikami zawartymi (np. Polityka Ochrony Prywatnoci). W celu korzystania z serwisu znajde.info naley zapozna si z niniejszym Regulaminem i zaakceptowa go.
Akceptacja nastpuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas procesu Rejestracji.

 • GWNE POJCIA
Terminy uyte w Regulaminie oznaczaj:
znajde.info - oglnokrajowy serwis internetowy sucy prezentacji ogosze wiadczenia usug i poredniczenia w ich sprzeday.
Wacicielem i zarzdc znaku i zawartych w nim treci prezentowanych na stronach serwisu jest firma:

GRUPA IZOPRO ZBIGNIEW ROSIEK
NIP:734-28-13-081
REGON:120010103

Aleja Rzeczypospolitej 2/51
02-972 Warszawa

Uytkownik zarejestrowany - osoba fizyczna, prawna, lub podmiot nie posiadajcy osobowoci prawnej, ktremu ustawa przyznaje zdolno prawn, ktra po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, dokonaa procesu Rejestracji w serwisie znajde.info.

Uytkownik niezarejestrowany - kada osoba, ktra korzysta z usug wiadczonych w serwisie znajde.info bez rejestracji, na warunkach okrelonych niniejszym Regulaminem, przy czym przez Uytkownika rozumie si zarwno Uytkownika zarejestrowanego jak i Uytkownika niezarejestrowanego.

Rejestracja
- proces polegajcy na podaniu danych osobowych oraz kontaktowych za pomoc formularza na stronie serwisu znajde.info. Formularz wymaga odpowiedniego zaznaczenia danych w nim zawartych lub dokonania uzupenie wskazanych miejsc.

Konto
- profil Uytkownika w serwisie znajde.info umoliwiajcy mu dostp do jego danych osobowych, listy oferowanych usug oraz innych informacji i operacji przydatnych podczas korzystania z znajde.info.

Usugodawca (nazywany take Wykonawc) - Uytkownik zarejestrowany, ktry zaprezentowa si w znajde.info dodajc Ogoszenie o wykonywanych przez siebie usugach, wyraajc tym samym zgod na udostpnienie tego ogoszenia oraz jego danych osobowych i kontaktowych dla innych Uytkownikw serwisu.

Ogoszenie (nazywane take Usug) - deklaracja Usugodawcy wykonywania okrelonej usugi, zgodnie z jej opisem w serwisie znajde.info. Ogoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z pn. zm.) lecz stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, o ktrym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.

Opis usug w Ogoszeniu - zawiera wszelkie informacje o wiadczonych usugach, moliwe do wprowadzenia w serwisie znajde.info. Opis usug w ogoszeniu zawiera m. in.: nazw wykonywanej usugi, opis usugi i opis podmiotu wiadczcego usug lub osoby prywatnej i jej dowiadczenia zawodowego.

Opinia - tekstowa ocena Usugi/Usugodawcy przez innego Uytkownika serwisu.

Usuga "Wykonamy" - usuga wiadczona przez serwis znajde.info dla swoich Uytkownikw.

Zleceniodawca - Uytkownik (zarejestrowany lub niezarejestrowany), ktry zamieszcza na znajde.info zlecenie, wyraajc tym samym zgod na udostpnienie treci tego zlecenia, w tym jego danych osobowych i kontaktowych dla innych zarejestrowanych Uytkownikw serwisu.

Zlecenie - to zamieszczone w Serwisie zapotrzebowanie na wykonanie okrelonej usugi lub dostarczenie produktu lub materiau.

Opis Zlecenia - to opis oczekiwanej usugi i/lub wymagania odnonie umiejtnoci i dowiadczenia Usugodawcy. Moe zawiera take dodatkowe informacje np. preferowana przez Zleceniodawc forma zapaty, termin, miejsce.

RODZAJE USUG Wykonamy
 1. Prezentacja ogosze dodawanych do bazy serwisu znajde.info przez Usugodawcw. Uytkownik zainteresowany Ogoszeniem moe zapozna si z informacjami o wiadczonych usugach oraz uzyska dane kontaktowe Usugodawcy lub skontaktowa si z Usugodawc za porednictwem formularza kontaktowego.
 2. Emisja Ogoszenia - Usuga odpatna Wykonamy obejmujca nastpujce wiadczenia (Wszystkie usugi Wykonamy s nieodpatne w pierwszych trzech miesicach istnienia serwisu oraz w pierwszym miesicu rejestracji nowego Uytkownika serwisu):
  1. Wywietlanie ogoszenia na licie ogosze w wybranych kategoriach
  2. Zapewnienie hostingu dla ogoszenia
  3. Obsuga indywidualnej korespondencji prowadzonej za porednictwem formularza kontaktowego pomidzy Usugodawc, a Uytkownikami zainteresowanymi ogoszeniem
  4. Pozycjonowanie ogoszenia w wyszukiwarce Google.
  1. E-mailing - to Usuga odpatna Wykonamy, polegajca na zamieszczeniu wybranego Ogoszenia w newsletterze wysyanym do Uytkownikw zainteresowanych konkretnymi ofertami. Na Newsletter skada si kilka Ogosze rnych Uytkownikw, z ktrych kada zajmuje wydzielony boks zawierajcy: tytu Ogoszenia oraz informacje o cenie lub/i dostpnym rabacie.
  2. Zlecenie - dodawane do bazy serwisu znajde.info przez Zleceniodawc jest poddawane moderacji przez Administratorw znajde.info, a nastpnie publikowane w serwisie znajde.info oraz rozsyane do Usugodawcw wiadczcych usugi, zarejestrowane w kategorii i lokalizacji wskazanych w Zleceniu.
  3. Dane Kontaktowe Zlece i Wiadomoci to Usuga odpatna znajde.info zapewniajca dostp do danych kontaktowych Zleceniodawcw.
  4. W przypadku Usug odpatnych, wiadczenie Usugi nastpi wycznie po zaksigowaniu opaty na koncie bankowym znajde.info 
  5. Jeli Usuga nie bdzie wiadczona przez serwis znajde.info ze wzgldu na okolicznoci lece po stronie serwisu znajde.info, wano Usugi zostanie o ten czas przeduona.
  6. Wano Usugi nie zostanie przeduona, jeli Uytkownik lub Ogoszenie zostan stale lub czasowo zablokowani ze wzgldu na naruszenie niniejszego Regulaminu lub przepisw prawa.

  • WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU znajde.info - PROCES REJESTRACJI
  1. Warunkiem korzystania z usug wiadczonych w serwisie znajde.info jest dysponowanie kontem poczty elektronicznej oraz dokonanie prawidowej rejestracji w serwisie w sposb okrelony niniejszym regulaminem. Przez rejestracj konta dochodzi do zawarcia umowy o wiadczenie usug drog elektroniczn pomidzy GRUPA IZOPRO ZBIGNIEW ROSIEK a Uytkownikiem na czas nieokrelony.
  2. Uytkownikiem moe by wycznie penoletnia osoba fizyczna, spka prawa handlowego bd inny podmiot nie posiadajcy osobowoci prawnej, ktremu ustawa przyznaje zdolno prawn.
  3. Uytkownik, chccy skorzysta z patnych funkcji portalu, musi posiada obywatelstwo polskie lub by osob prawn lub podmiotem nieposiadajcym osobowoci prawnej, ktremu ustawa przyznaje zdolno prawn z siedzib na terytorium Polski.
  4. Uytkownik powinien poda prawdziwe i aktualne dane osobowe oraz aktualizowa je w miar koniecznoci. Serwis znajde.info nie weryfikuje danych osobowych podanych przez Uytkownika i nie ponosi odpowiedzialnoci za skutki podania danych nieprawdziwych bd nieaktualnych. GRUPA IZOPRO ZBIGNIEW ROSIEK moe da udokumentowania przez Uytkownika podawanych przez niego danych oraz mog one by zweryfikowane w procesie moderacji.
  5. W trakcie rejestracji w serwisie Uytkownik wprowadza swj identyfikator (adres e-mail), sucy do identyfikacji go w serwisie znajde.info oraz haso umoliwiajce dostp do swojego konta. Login musi by istniejcym i nalecym Uytkownika adresem e-mail. Haso powinno zawiera nie mniej ni 6 i nie wicej ni 20 znakw.
  6. Przez udzia w serwisie Uytkownik zobowizuje si do:
   1. przestrzegania porzdku prawnego, w szczeglnoci przepisw o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osb,
   2. przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,
   3. uywania usug i narzdzi dostpnych w Serwisie w sposb zgodny z ich przeznaczeniem,
   4. poszanowania polskiego prawa, zasad netykiety oraz dbr osobistych innych Uytkownikw
   5. stosowania technik i urzdze nie zakcajcych pracy infrastruktury informatycznej,
   6. nie podejmowania innych dziaa niezgodnych z przeznaczeniem Serwisu.
  7. Uytkownik powinien zachowa w tajemnicy jego dane suce do korzystania z usug dostpnych w Serwisie, w szczeglnoci jego hasa dostpowe. Serwis nie ponosi odpowiedzialnoci za szkody wyrzdzone Uytkownikowi przy uyciu jego hasa dostpowego.
  8. Uytkownik jest odpowiedzialny wzgldem osb trzecich z tytuu korzystania z Usug Wykonamy Uytkownik owiadcza, e bdzie odpowiedzialny za szkod, jak poniesie Wykonamy, zwizan z korzystaniem z Usug przez Uytkownika i na danie Wykonamy naprawi t szkod do penej wysokoci poprzez zapat kwoty pieninej okrelonej w daniu Wykonamy.
  9. Postanowienie pkt. 8 powyej nie znajduje zastosowania w stosunku do konsumentw w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z pn. zm.). Konsument ponosi odpowiedzialno wzgldem Wykonamy i osb trzecich za szkod wyrzdzon nienaleytym korzystaniem z usug Wykonamy, chyba e szkoda powstaa wskutek okolicznoci, za ktre konsument nie ponosi odpowiedzialnoci.

  • WARUNKI TECHNICZNE WIADCZENIA USUG
  1. Prawidowe korzystanie z peni usug wiadczonych w Serwisie jest moliwe wycznie przy pomocy podczonego do Internetu komputera klasy PC lub podobnego, wyposaonego w system operacyjny (Linux, Mac OS, MS Windows lub podobny) oraz przegldark internetow (Firefox, Internet Explorer, lub podobn).
  2. Uytkownik zezwala serwisowi znajde.info na przetwarzanie nastpujcych danych technicznych i technologicznych:
   1. adres IP,
   2. wywoany adres internetowy (URL),
   3. adres internetowy, z ktrego Uytkownik przeszed na strony serwisu znajde.info,
   4. rodzaj przegldarki, z jakiej korzysta Uytkownik,
   5. innych informacji transmitowanych protokoem http.
  3. Uytkownik wyraa zgod na przechowywanie przez serwis na jego komputerze niewielkich plikw tekstowych (tzw. cookies) niezbdnych do prawidowego wiadczenia usug. Pliki te nie gromadz danych osobowych Uytkownika, nie zmieniaj konfiguracji jego komputera, nie su do instalowania bd deinstalacji jakichkolwiek programw komputerowych, wirusw lub trojanw, nie ingeruj w integralno systemu bd danych Uytkownika, nie s przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mog by w kadym momencie usunite przez Uytkownika.

  • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Podczas rejestracji w serwisie znajde.info Uytkownik podaje nastpujce dane osobowe:
   1. dane obowizkowe: adres poczty elektronicznej, wojewdztwo wykonywania dziaalnoci,  wykonywany usugi, brana w kategoriach, telefony kontaktowe. 
   2. dane nieobowizkowe: imi i nazwisko lub nazwa podmiotu, dla podmiotu adres siedziby, numery telefonw kontaktowych, adres e-mail.
  2. Uytkownik moe zastrzec podanie niektrych danych wycznie do wiadomoci tych innych Uytkownikw, ktrzy zawarli z nim umow poprzez serwis znajde.info.
  3. Poprzez rejestracj w serwisie znajde.info jego Uytkownik wyraa zgod na:
   1. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostpnianie i usuwanie danych osobowych Uytkownika przez serwis znajde.info w zakresie niezbdnym do organizacji serwisu, w sposb okrelony niniejszym Regulaminem,
   2. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostpnianie i usuwanie danych osobowych Uytkownika przez serwis znajde.info w celach marketingowych i statystycznych,
   3. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostpnianie i usuwanie danych osobowych Uytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowa i preferencji usugobiorcw z przeznaczeniem wynikw tych bada na potrzeby polepszenia jakoci usug wiadczonych w serwisie,
  4. Poprzez rejestracj w serwisie znajde.info Uytkownik wyraa zgod na przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych GRUPA IZOPRO ZBIGNIEW ROSIEK, zgodnie z Ustaw o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, pozycja 883) oraz Regulaminem korzystania z serwisu znajde.info i Polityk Ochrony Prywatnoci. Rwnoczenie Uytkownik wyraa zgod na otrzymywanie od GRUPA IZOPRO ZBIGNIEW ROSIEK informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o wiadczeniu usug drog elektroniczn (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany adres poczty elektronicznej.
  5. Uytkownik wyraa zgod na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej informacji od serwisu znajde.info o charakterze technicznym oraz innych danych zwizanych z funkcjonowaniem Serwisu.
  6. Szczegowe zasady ochrony danych osobowych stosowane przez serwis znajde.info okrela Ochrona Danych.

  • OBOWIZKI USUGODAWCY
  1. Dodajc swoje Ogoszenie do serwisu znajde.info, Usugodawca musi posiada uprawnienia do wykonywania usugi, ktra jest przedmiotem Ogoszenia i nie moe by ona zabroniona przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem.
  2. Usugodawca ponosi pen odpowiedzialno prawn za umieszczone w serwisie Ogoszenia, ich treci i wykonanie.
  3. Usugodawca ma obowizek zgodnie z prawd opisywa usugi bdce przedmiotem Ogosze. Opis nie powinien wprowadza w bd innych Uytkownikw oraz powinien by zgodny z Regulaminem (patrz pkt. X) i przepisami prawa.
  4. Ogoszenie moe by dodane jedynie do kategorii, z ktr jest tematycznie powizane.

  • REGUY DOTYCZCE OPISU OGOSZENIA, ZLECENIA
  1. Ogoszenia Usugodawcw oraz Zlecenia Zleceniodawcw zawarte w serwisie znajde.info musz by dokadnie opisane. Opis nie moe zawiera bdw i nie moe wprowadza w bd innych Uytkownikw serwisu. Za wszelkie bdy i niecisoci w opisie odpowiada Uytkownik zamieszczajcy Ogoszenie lub Zlecenie.
  2. W Opisie Ogoszenia, Opisie Zlecenia zabrania si publikowania treci sprzecznych z prawem lub amicych normy spoeczne i obyczajowe, w tym w szczeglnoci nastpujcych zawartoci: - treci powszechnie uznawane za wulgarne i obraliwe - zawierajce nago, pornografi, erotyk oraz treci obsceniczne - obraajce uczucia innych osb, w tym rwnie uczucia religijne - przedstawiajce przemoc albo materiay o tematyce rasistowskiej - naruszajce Ustaw o Ochronie Danych Osobowych - zawierajce materiay chronione prawem autorskim bez zgody autora.
  3. Zabronione jest umieszczanie w Opisie Ogoszenia wszelkiego rodzaju reklam innych, ni reklama wasnych usug zawartych w serwisie znajde.info.
  4. Opis Ogoszenia i strona-wizytwka nie moe zawiera sw kluczowych nie zwizanych z wykonywan usug, a majcych wpyw na wyniki wyszukiwarek.
  5. Zabronione jest zamieszczanie dwch lub wicej Ogosze o identycznej treci przez tego samego Usugodawc jeeli dotyczy tej samej miejscowoci. Serwis znajde.info zastrzega sobie prawo usunicia takich Ogosze, bez informowania Uytkownika, ktry naruszy zapis Regulaminu.
  6. W nazwie Ogoszenia zabrania si zamieszczania odnonikw do innych stron.
  7. W Opisie Ogoszenia, Opisie Zlecenia, zabrania si stosowania elementw jzyka JavaScript, Java oraz innych jzykw programowania z wyjtkiem HTML wygenerowanych przez narzdzia do wprowadzania treci.
  8. Nie mona stosowa elementw jzyka HTML sucych do: - wczytywania i osadzania innych stron - uywania plikw "cookie" - tworzenia formularzy.
  9. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek elementw naruszajcych integralno i wygld stron znajde.info, np. umieszczanie tzw. zoliwego kodu.
  10. Ogoszenie lub Zlecenie naley umieci w Kategorii branowej odpowiedniej ze wzgldu na rodzaj Usugi lub Zlecenia. Serwis znajde.info zastrzega sobie prawo przeniesienia Ogoszenia lub Zlecenia do innej kategorii, ni ta w ktrej zostao ono pierwotnie zamieszczone.
  11. W Opisie Zlecenia moliwe jest zawarcie wycznie opisu cech usugi lub dziea, ktrego wykonanie Zleceniodawca zamierza powierzy Usugodawcy. W szczeglnoci zabronione jest zamieszczanie wszelkiego rodzaju treci reklamowych i innych nie majcych cech zapytania ofertowego.
  12. Serwis znajde.info zastrzega sobie prawo modyfikacji Opisu Zlecenia bez konsultacji i powiadamiania o tym Zleceniodawcy, w zakresie odnoszcym si do danych umoliwiajcych kontakt ze Zleceniodawc (imi, nazwisko, adres, telefon, itp.), ze wzgldu na to, e dostp do ukrytych danych uwarunkowany jest wykupieniem okrelonych Usug Wykonamy.
  13. Zleceniodawca moe zamieci w serwisie dowoln liczb rnicych si od siebie Zlece, przy czym kade z nich musi dotyczy wykonania innej usugi lub dziea oraz innej miejscowoci w  jakiej s one wykonywane.
  14. Ogoszenie oraz Zlecenie pochodzi od Uytkownika. Wykonamy Sp.z o.o. nie ingeruje w tre Ogosze I Zlece oraz nie dokonuje w tym zakresie modyfikacji z zastrzeeniem sytuacji, gdy treci ami postanowienia niniejszego Regulaminu.

  • OPATY I PROWIZJE
  1. Ogoszenie typu "Zlecenie" w serwisie znajde.info jest darmowe.
  2. Ogoszenie typu "Usuga" jest patne:

   Ogoszenie na 7 dni - cena: 45 PLN netto
   Ogoszenie na 30 dni - cena: 85 PLN netto
   Ogoszenie na 180 dni ( 6 miesicy ) - cena: 350 PLN netto
   Ogoszenie na 360 dni ( rok ) - cena: 450 PLN netto

  3. Wpaty s realizowane za porednictwem serwisu Dotpay
  • REZYGNACJA Z USUG I USUNICIE KONTA W SERWISIE znajde.info
  1. Serwis znajde.info moe odmwi rejestracji Uytkownikowi bd usun z serwera bez podania przyczyn jego Konto, jeli:
   1. cel rejestracji jest oczywicie sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania serwisu,
   2. dziaalno Uytkownika jest sprzeczna z obowizujcymi normami obyczajowymi, nawouje do przemocy bd popenienia przestpstwa, a take jeli narusza prawa osb trzecich,
   3. Uytkownik w sposb szczeglnie racy narusza postanowienia niniejszego Regulaminu bd prawa osb trzecich, w tym innych Uytkownikw serwisu.
  2. W przypadkach mniejszej wagi serwis znajde.info moe poprzesta na czasowym zawieszeniu Konta.
  3. Serwis znajde.info powiadomi Uytkownika o fakcie zawieszenia bd usunicia z serwera Konta Uytkownika w dowolny sposb, w szczeglnoci poprzez wysanie wiadomoci e-mail na wskazany adres poczty elektronicznej lub poprzez indywidualn wiadomo prywatn.
  4. Od decyzji o odmowie rejestracji Uytkownika bd zawieszenia lub trwaego usunicia Konta, Uytkownik moe si odwoa w sposb wskazany w informacji o zawieszeniu lub usuniciu Konta. Serwis powinien odnie si do odwoania Uytkownika w cigu 14 dni od daty wpynicia odwoania. Jeli serwis nie udzieli odpowiedzi w cigu 14 dni przyjmuje si, e decyzja zostaa cofnita, a pena funkcjonalno Konta przywrcona. Decyzja odmowna jest ostateczna i odwoanie do serwisu znajde.info od takiej decyzji nie przysuguje.
  5. Wypowiedzenie umowy przez Uytkownika oraz usunicie Konta nastpuje na danie uytkownika, skierowane za porednictwem formularza w dziale kontakt, z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Wskutek likwidacji Konta dane osobowe Uytkownika zostaj usunite, a Uytkownik traci moliwo korzystania z Usug.
  6. Wypowiedzenie umowy i usunicie Konta nie wie si z usuniciem z serwisu Ogosze i innej aktywnoci Uytkownika, chyba e niniejszy Regulamin bd postanowienia odnoszce si do poszczeglnych Usug Wykonamy stanowi inaczej.

  • REKLAMACJE
  1. Uytkownik moe zoy reklamacj dotyczc wiadczenia Usug przez serwis znajde.info drog elektroniczn, korzystajc z formularza kontaktowego dostpnego w serwisie kontakt lub listownie na adres:

   GRUPA IZOPRO ZBIGNIEW ROSIEK
   Aleja Rzeczypospolitej 2/51
   02-972 Warszawa

  2. Reklamacje naley zgasza nie pniej ni w cigu 14 dni roboczych liczc od dnia wystpienia nieprawidowoci w korzystaniu z Usugi. Ograniczenie terminem na zoenie reklamacji nie ma zastosowania do Uytkownikw, bdcych konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z pn. zm.).
  3. Reklamacja powinna zawiera w szczeglnoci:
   1. nazw lub inne dane identyfikujce Usug ( numer ogoszenia  / link bezporednio do ogoszenia),
   2. termin nieprawidowego dziaania Usugi,
   3. dane Uytkownika zgaszajcego reklamacj,
   4. uzasadnienie reklamacji.
  4. Serwis znajde.info rozpatruje reklamacj w terminie 14 dni od daty jej wpywu. Jeeli rozpatrzenie reklamacji nie bdzie moliwe w tym terminie Wykonamy zawiadomi o tym Uytkownika wskazujc przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
  5. Jeeli podane przez Uytkownika w reklamacji dane wymagaj uzupenienia, Wykonamy zwrci si do Uytkownika o wskazanie w okrelonym terminie dodatkowych informacji.
  6. Uytkownik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji drog elektroniczn, na podany adres e-mail.
  7. Reklamacje nie pozwalajce zidentyfikowa Ogoszenia lub Uytkownika, a take zoone po terminie mog nie by rozpatrzone.

  • ZWROTY
  1. W cigu kilku dni po uznaniu reklamacji dokonamy zwrotu naleno za ogoszenie w taki sposb, jak za nie zapacono (na konto bankowe lub na kart patnicz) bd na konto podane w formularzu.
  2. W przypadku skorzystania przez konsumenta z uprawnienia do odstpienia od umowy, umow uznaje si za niezawart, a serwis znajde.info zwrci konsumentowi wszelkie dokonane patnoci. Jeeli jednak konsument zada rozpoczcia wiadczenia usugi przed upywem terminu do odstpienia od umowy, jest on zobowizany do zapaty kwoty proporcjonalnej do zakresu wiadcze spenionych do chwili, w ktrej serwis znajde.info otrzymaa owiadczenie o odstpieniu.
  3. W przypadku zakoczenia emisji ogoszenia przed upyniciem przewidzianego czasu emisji (7, 30,180 lub 360 dni), nie przysuguje zwrot opaty za niewykorzystane dni emisji.

  • ROLA I ODPOWIEDZIALNO SERWISU znajde.info
  1. Serwis znajde.info nie jest stron zobowiza powstaych pomidzy Usugodawc i Uytkownikami, ani innymi osobami nawizujcymi stosunki zobowizaniowe z Usugodawc lub Uytkownikami serwisu.
  2. Serwis znajde.info nie odpowiada w aden sposb za skutki wykonania bd niewykonania oferowanej przez Usugodawc usugi, jak rwnie za wszelkie dziaania lub zaniechania Uytkownikw i Usugodawcw.
  3. znajde.info nie majc adnej moliwoci czuwania nad przebiegiem Wykonania usugi, nie odpowiada za dziaania Usugodawcw, w szczeglnoci za jako Wykonania usugi oraz za wypacalno stron.
  4. Serwis nie ponosi odpowiedzialnoci za dziaania i zaniechania Uytkownikw. W szczeglnoci Serwis nie ponosi odpowiedzialnoci za naruszenie dbr osobistych bd praw autorskich osb trzecich przez Uytkownikw.
  5. Serwis Wykonamy zastrzega sobie prawo zaistnienia przerwy w dostpnoci serwisu, zwaszcza z przyczyn technicznych bd innych, bez wczeniejszego uprzedzenia Uytkownikw. Serwis znajde.info zapewnia, e planowane prace techniczne przeprowadzane bd zwaszcza w godzinach nocnych, w taki sposb, aby powodoway moliwie najmniejsz uciliwo dla Uytkownikw.
  6. Serwis znajde.info nie odpowiada za bdy w Opisie Ogoszenia, czy te nierzetelne informacje na jego temat.
  7. Serwis nie odpowiada za bdnie usunite lub zablokowane Ogoszenia lub Konta Uytkownikw.
  8. Serwis znajde.info nie ponosi odpowiedzialnoci za dziaanie siy wyszej, dziaalno innych podmiotw wiadczcych usugi dla Serwisu znajde.info, dziaanie systemw teleinformatycznych lub urzdze.
  9. GRUPA IZOPRO ZBIGNIEW ROSIEK zastrzega sobie prawo przekazania wszelkich danych osobowych bdcych w jego posiadaniu, a dotyczcych Uytkownika, na wniosek stosownych organw wadzy publicznej lub na wniosek osb trzecich dziaajcych na podstawie powszechnie obowizujcych przepisw prawa.

  • ZMIANY REGULAMINU
  1. Serwis zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z 7-dniowym wyprzedzeniem wysania informacji do wszystkich zarejestrowanych uytkownikw.
  2. Powiadomienie o zmianie treci Regulaminu moe nastpi w szczeglnoci poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronach Serwisu znajde.info lub poprzez przesanie informacji na wskazany adres poczty elektronicznej Uytkownika.
  3. Zalogowanie si do serwisu znajde.info po wprowadzeniu zmian w Regulaminie, oznacza akceptacj Regulaminu znajde.info w aktualnym brzmieniu.
  4. Odmowa wyraenia zgody na zmian treci Regulaminu oznacza rezygnacj z uczestnictwa w serwisie.
  5. Ogoszenia i Zlecenia opublikowane przed wejciem w ycie zmian Regulaminu emitowane s na zasadach dotychczasowych przez okres nie krtszy ni 30 dni.

  • PRZEPISY KOCOWE
  1. Prawem waciwym dla umowy pomidzy Uytkownikiem a GRUPA IZOPRO ZBIGNIEW ROSIEK, ktrej przedmiotem s usugi wiadczone w ramach znajde.info na warunkach okrelonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
  2. Wszelkie spory zwizane z usugami wiadczonymi przez GRUPA IZOPRO ZBIGNIEW ROSIEK w ramach znajde.info bd rozstrzygane przez waciwe polskie sdy powszechne.
  3. Jeeli ktrekolwiek z postanowie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sdu za niewane, pozostae postanowienia pozostaj w mocy.
  4. Niniejszy Regulamin wchodzi w ycie z dniem 30. padziernika 2012r.
  zastrzega sobie prawo przekazania wszelkich danych osobowych bdcych w jego posiadaniu, a dotyczcych Uytkownika, na wniosek stosownych organw wadzy publicznej lub na wniosek osb trzecich dziaajcych na podstawie powszechnie obowizujcych przepisw prawa.
  • ZMIANY REGULAMINU
  1. Serwis zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z 7-dniowym wyprzedzeniem wysania informacji do wszystkich zarejestrowanych uytkownikw.
  2. Powiadomienie o zmianie treci Regulaminu moe nastpi w szczeglnoci poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronach Serwisu znajde.info lub poprzez przesanie informacji na wskazany adres poczty elektronicznej Uytkownika.
  3. Zalogowanie si do serwisu znajde.info po wprowadzeniu zmian w Regulaminie, oznacza akceptacj Regulaminu znajde.info w aktualnym brzmieniu.
  4. Odmowa wyraenia zgody na zmian treci Regulaminu oznacza rezygnacj z uczestnictwa w serwisie.
  5. Ogoszenia i Zlecenia opublikowane przed wejciem w ycie zmian Regulaminu emitowane s na zasadach dotychczasowych przez okres nie krtszy ni 30 dni.

  • PRZEPISY KOCOWE
  1. Prawem waciwym dla umowy pomidzy Uytkownikiem a GRUPA IZOPRO ZBIGNIEW ROSIEK, ktrej przedmiotem s usugi wiadczone w ramach znajde.info na warunkach okrelonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
  2. Wszelkie spory zwizane z usugami wiadczonymi przez GRUPA IZOPRO ZBIGNIEW ROSIEK w ramach znajde.info bd rozstrzygane przez waciwe polskie sdy powszechne.
  3. Jeeli ktrekolwiek z postanowie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sdu za niewane, pozostae postanowienia pozostaj w mocy.
  4. Niniejszy Regulamin wchodzi w ycie z dniem 30. padziernika 2012r.