Strona główna > Usługi i Firmy > Kraków > BŁYSKAWICA > Instalacje odgromowe piorunochrony

Nasza firma działa na rynku od 1998 roku. Przez 20 lat działalnoœci zdobyliœmy zaufanie klientów oraz doœwiadczenie wykonujšc instalacje odgromowe, które pozwala nam œwiadczyć usługi najwyższej jakoœci jednoczeœnie majšc satysfakcję z wykonanych prac.

Wykonujemy:

nowoczesnš ochronę odgromowš, zgodnš z obowišzujšcymi normami, przy użyciu osprzętu odgromowego renomowanych producentów europejskich, a montaż piorunochronów prowadzimy w sposób niewidoczny, stosujšc systemy odgromowe nie uszkadzajšce pokrycia, lakierowane pod kolor dachu.
pomiary instalacji odgromowych, na które wystawiamy protokoły potwierdzajšce skutecznoœć odgromienia oraz parametry rezystancji uziemienia uziomów, a zakładane instalacje piorunochronne obejmujemy 5-letniš gwarancjš.

Posiadane doœwiadczenie w zakresie przedmiotu działalnoœci oraz potencjał techniczny pozwala sprawnie i szybko realizować usługi na terenie Polski południowej. Prowadzimy również ochronę odgromowš miejsc szczególnie narażonych na bezpoœrednie działanie pršdów piorunowych – anten, kolektorów (solarów) słonecznych na dachach lub œcianach obiektów budowlanych, najwyższych konstrukcji na dachach. Zabezpieczenie tych miejsc jest o tyle istotne, że pršdy udarowe o znacznych wartoœciach mogš wnikać do pomieszczeń a następnie działać niekorzystnie na znajdujšce się w nich urzšdzenia elektroniczne. Takie elementy konstrukcji wymagajš stworzenia nie tylko dobrej konstrukcji odgromowej ale również otoczenia przez przestrzeń chronionš, którš tworzš metalowe maszty, maszty ze zwodem pionowym, dodatkowe zwody pionowe mocowane do masztów nieprzewodzšcych.