Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego znajde.info. Wszystkie usługi serwisu świadczone są za pośrednictwem witryny internetowej o adresie: http://www.znajde.info oraz

Poprzez Regulamin rozumiemy zasady opisane na poniższej stronie oraz na stronach i witrynach mieszczących się pod odnośnikami zawartymi (np. Polityka Ochrony Prywatności). W celu korzystania z serwisu znajde.info należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować go.
Akceptacja następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas procesu Rejestracji.

 • GŁÓWNE POJĘCIA
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
znajde.info - ogólnokrajowy serwis internetowy służący prezentacji ogłoszeń świadczenia usług i pośredniczenia w ich sprzedaży.
Właścicielem i zarządcą znaku i zawartych w nim treści prezentowanych na stronach serwisu jest firma:

GRUPA IZOPRO ZBIGNIEW ROSIEK
NIP:734-28-13-081
REGON:120010103

Aleja Rzeczypospolitej 2/51
02-972 Warszawa

Użytkownik zarejestrowany - osoba fizyczna, prawna, lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, któremu ustawa przyznaje zdolność prawną, która po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, dokonała procesu Rejestracji w serwisie znajde.info.

Użytkownik niezarejestrowany - każda osoba, która korzysta z usług świadczonych w serwisie znajde.info bez rejestracji, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, przy czym przez Użytkownika rozumie się zarówno Użytkownika zarejestrowanego jak i Użytkownika niezarejestrowanego.

Rejestracja
- proces polegający na podaniu danych osobowych oraz kontaktowych za pomocą formularza na stronie serwisu znajde.info. Formularz wymaga odpowiedniego zaznaczenia danych w nim zawartych lub dokonania uzupełnień wskazanych miejsc.

Konto
- profil Użytkownika w serwisie znajde.info umożliwiający mu dostęp do jego danych osobowych, listy oferowanych usług oraz innych informacji i operacji przydatnych podczas korzystania z znajde.info.

Usługodawca (nazywany także Wykonawcą) - Użytkownik zarejestrowany, który zaprezentował się w znajde.info dodając Ogłoszenie o wykonywanych przez siebie usługach, wyrażając tym samym zgodę na udostępnienie tego ogłoszenia oraz jego danych osobowych i kontaktowych dla innych Użytkowników serwisu.

Ogłoszenie (nazywane także Usługą) - deklaracja Usługodawcy wykonywania określonej usługi, zgodnie z jej opisem w serwisie znajde.info. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) lecz stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.

Opis usług w Ogłoszeniu - zawiera wszelkie informacje o świadczonych usługach, możliwe do wprowadzenia w serwisie znajde.info. Opis usług w ogłoszeniu zawiera m. in.: nazwę wykonywanej usługi, opis usługi i opis podmiotu świadczącego usługę lub osoby prywatnej i jej doświadczenia zawodowego.

Opinia - tekstowa ocena Usługi/Usługodawcy przez innego Użytkownika serwisu.

Usługa "Wykonamy" - usługa świadczona przez serwis znajde.info dla swoich Użytkowników.

Zleceniodawca - Użytkownik (zarejestrowany lub niezarejestrowany), który zamieszcza na znajde.info zlecenie, wyrażając tym samym zgodę na udostępnienie treści tego zlecenia, w tym jego danych osobowych i kontaktowych dla innych zarejestrowanych Użytkowników serwisu.

Zlecenie - to zamieszczone w Serwisie zapotrzebowanie na wykonanie określonej usługi lub dostarczenie produktu lub materiału.

Opis Zlecenia - to opis oczekiwanej usługi i/lub wymagania odnośnie umiejętności i doświadczenia Usługodawcy. Może zawierać także dodatkowe informacje np. preferowana przez Zleceniodawcę forma zapłaty, termin, miejsce.

RODZAJE USŁUG Wykonamy
 1. Prezentacja ogłoszeń dodawanych do bazy serwisu znajde.info przez Usługodawców. Użytkownik zainteresowany Ogłoszeniem może zapoznać się z informacjami o świadczonych usługach oraz uzyskać dane kontaktowe Usługodawcy lub skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Emisja Ogłoszenia - Usługa odpłatna Wykonamy obejmująca następujące świadczenia (Wszystkie usługi Wykonamy są nieodpłatne w pierwszych trzech miesiącach istnienia serwisu oraz w pierwszym miesiącu rejestracji nowego Użytkownika serwisu):
  1. Wyświetlanie ogłoszenia na liście ogłoszeń w wybranych kategoriach
  2. Zapewnienie hostingu dla ogłoszenia
  3. Obsługa indywidualnej korespondencji prowadzonej za pośrednictwem formularza kontaktowego pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikami zainteresowanymi ogłoszeniem
  4. Pozycjonowanie ogłoszenia w wyszukiwarce Google.
  1. E-mailing - to Usługa odpłatna Wykonamy, polegająca na zamieszczeniu wybranego Ogłoszenia w newsletterze wysyłanym do Użytkowników zainteresowanych konkretnymi ofertami. Na Newsletter składa się kilka Ogłoszeń różnych Użytkowników, z których każda zajmuje wydzielony boks zawierający: tytuł Ogłoszenia oraz informacje o cenie lub/i dostępnym rabacie.
  2. Zlecenie - dodawane do bazy serwisu znajde.info przez Zleceniodawcę jest poddawane moderacji przez Administratorów znajde.info, a następnie publikowane w serwisie znajde.info oraz rozsyłane do Usługodawców świadczących usługi, zarejestrowane w kategorii i lokalizacji wskazanych w Zleceniu.
  3. Dane Kontaktowe Zleceń i Wiadomości to Usługa odpłatna znajde.info zapewniająca dostęp do danych kontaktowych Zleceniodawców.
  4. W przypadku Usług odpłatnych, świadczenie Usługi nastąpi wyłącznie po zaksięgowaniu opłaty na koncie bankowym znajde.info 
  5. Jeśli Usługa nie będzie świadczona przez serwis znajde.info ze względu na okoliczności leżące po stronie serwisu znajde.info, ważność Usługi zostanie o ten czas przedłużona.
  6. Ważność Usługi nie zostanie przedłużona, jeśli Użytkownik lub Ogłoszenie zostaną stale lub czasowo zablokowani ze względu na naruszenie niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

  • WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU znajde.info - PROCES REJESTRACJI
  1. Warunkiem korzystania z usług świadczonych w serwisie znajde.info jest dysponowanie kontem poczty elektronicznej oraz dokonanie prawidłowej rejestracji w serwisie w sposób określony niniejszym regulaminem. Przez rejestrację konta dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy GRUPA IZOPRO ZBIGNIEW ROSIEK a Użytkownikiem na czas nieokreślony.
  2. Użytkownikiem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, spółka prawa handlowego bądź inny podmiot nie posiadający osobowości prawnej, któremu ustawa przyznaje zdolność prawną.
  3. Użytkownik, chcący skorzystać z płatnych funkcji portalu, musi posiadać obywatelstwo polskie lub być osobą prawną lub podmiotem nieposiadającym osobowości prawnej, któremu ustawa przyznaje zdolność prawną z siedzibą na terytorium Polski.
  4. Użytkownik powinien podać prawdziwe i aktualne dane osobowe oraz aktualizować je w miarę konieczności. Serwis znajde.info nie weryfikuje danych osobowych podanych przez Użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania danych nieprawdziwych bądź nieaktualnych. GRUPA IZOPRO ZBIGNIEW ROSIEK może żądać udokumentowania przez Użytkownika podawanych przez niego danych oraz mogą one być zweryfikowane w procesie moderacji.
  5. W trakcie rejestracji w serwisie Użytkownik wprowadza swój identyfikator (adres e-mail), służący do identyfikacji go w serwisie znajde.info oraz hasło umożliwiające dostęp do swojego konta. Login musi być istniejącym i należącym Użytkownika adresem e-mail. Hasło powinno zawierać nie mniej niż 6 i nie więcej niż 20 znaków.
  6. Przez udział w serwisie Użytkownik zobowiązuje się do:
   1. przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób,
   2. przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,
   3. używania usług i narzędzi dostępnych w Serwisie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
   4. poszanowania polskiego prawa, zasad netykiety oraz dóbr osobistych innych Użytkowników
   5. stosowania technik i urządzeń nie zakłócających pracy infrastruktury informatycznej,
   6. nie podejmowania innych działań niezgodnych z przeznaczeniem Serwisu.
  7. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy jego dane służące do korzystania z usług dostępnych w Serwisie, w szczególności jego hasła dostępowe. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi przy użyciu jego hasła dostępowego.
  8. Użytkownik jest odpowiedzialny względem osób trzecich z tytułu korzystania z Usług Wykonamy Użytkownik oświadcza, że będzie odpowiedzialny za szkodę, jaką poniesie Wykonamy, związaną z korzystaniem z Usług przez Użytkownika i na żądanie Wykonamy naprawi tą szkodę do pełnej wysokości poprzez zapłatę kwoty pieniężnej określonej w żądaniu Wykonamy.
  9. Postanowienie pkt. 8 powyżej nie znajduje zastosowania w stosunku do konsumentów w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Konsument ponosi odpowiedzialność względem Wykonamy i osób trzecich za szkodę wyrządzoną nienależytym korzystaniem z usług Wykonamy, chyba że szkoda powstała wskutek okoliczności, za które konsument nie ponosi odpowiedzialności.

  • WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG
  1. Prawidłowe korzystanie z pełni usług świadczonych w Serwisie jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do Internetu komputera klasy PC lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (Linux, Mac OS, MS Windows lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (Firefox, Internet Explorer, lub podobną).
  2. Użytkownik zezwala serwisowi znajde.info na przetwarzanie następujących danych technicznych i technologicznych:
   1. adres IP,
   2. wywołany adres internetowy (URL),
   3. adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony serwisu znajde.info,
   4. rodzaj przeglądarki, z jakiej korzysta Użytkownik,
   5. innych informacji transmitowanych protokołem http.
  3. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez serwis na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

  • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Podczas rejestracji w serwisie znajde.info Użytkownik podaje następujące dane osobowe:
   1. dane obowiązkowe: adres poczty elektronicznej, województwo wykonywania działalności,  wykonywany usługi, branża w kategoriach, telefony kontaktowe. 
   2. dane nieobowiązkowe: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, dla podmiotu adres siedziby, numery telefonów kontaktowych, adres e-mail.
  2. Użytkownik może zastrzec podanie niektórych danych wyłącznie do wiadomości tych innych Użytkowników, którzy zawarli z nim umowę poprzez serwis znajde.info.
  3. Poprzez rejestrację w serwisie znajde.info jego Użytkownik wyraża zgodę na:
   1. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez serwis znajde.info w zakresie niezbędnym do organizacji serwisu, w sposób określony niniejszym Regulaminem,
   2. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez serwis znajde.info w celach marketingowych i statystycznych,
   3. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w serwisie,
  4. Poprzez rejestrację w serwisie znajde.info Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych GRUPA IZOPRO ZBIGNIEW ROSIEK, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, pozycja 883) oraz Regulaminem korzystania z serwisu znajde.info i Polityką Ochrony Prywatności. Równocześnie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od GRUPA IZOPRO ZBIGNIEW ROSIEK informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany adres poczty elektronicznej.
  5. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej informacji od serwisu znajde.info o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
  6. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych stosowane przez serwis znajde.info określa Ochrona Danych.

  • OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY
  1. Dodając swoje Ogłoszenie do serwisu znajde.info, Usługodawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania usługi, która jest przedmiotem Ogłoszenia i nie może być ona zabroniona przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem.
  2. Usługodawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną za umieszczone w serwisie Ogłoszenia, ich treści i wykonanie.
  3. Usługodawca ma obowiązek zgodnie z prawdą opisywać usługi będące przedmiotem Ogłoszeń. Opis nie powinien wprowadzać w błąd innych Użytkowników oraz powinien być zgodny z Regulaminem (patrz pkt. X) i przepisami prawa.
  4. Ogłoszenie może być dodane jedynie do kategorii, z którą jest tematycznie powiązane.

  • REGUŁY DOTYCZĄCE OPISU OGŁOSZENIA, ZLECENIA
  1. Ogłoszenia Usługodawców oraz Zlecenia Zleceniodawców zawarte w serwisie znajde.info muszą być dokładnie opisane. Opis nie może zawierać błędów i nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników serwisu. Za wszelkie błędy i nieścisłości w opisie odpowiada Użytkownik zamieszczający Ogłoszenie lub Zlecenie.
  2. W Opisie Ogłoszenia, Opisie Zlecenia zabrania się publikowania treści sprzecznych z prawem lub łamiących normy społeczne i obyczajowe, w tym w szczególności następujących zawartości: - treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe - zawierające nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne - obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne - przedstawiające przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej - naruszające Ustawę o Ochronie Danych Osobowych - zawierające materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora.
  3. Zabronione jest umieszczanie w Opisie Ogłoszenia wszelkiego rodzaju reklam innych, niż reklama własnych usług zawartych w serwisie znajde.info.
  4. Opis Ogłoszenia i strona-wizytówka nie może zawierać słów kluczowych nie związanych z wykonywaną usługą, a mających wpływ na wyniki wyszukiwarek.
  5. Zabronione jest zamieszczanie dwóch lub więcej Ogłoszeń o identycznej treści przez tego samego Usługodawcę jeżeli dotyczy tej samej miejscowości. Serwis znajde.info zastrzega sobie prawo usunięcia takich Ogłoszeń, bez informowania Użytkownika, który naruszył zapis Regulaminu.
  6. W nazwie Ogłoszenia zabrania się zamieszczania odnośników do innych stron.
  7. W Opisie Ogłoszenia, Opisie Zlecenia, zabrania się stosowania elementów języka JavaScript, Java oraz innych języków programowania z wyjątkiem HTML wygenerowanych przez narzędzia do wprowadzania treści.
  8. Nie można stosować elementów języka HTML służących do: - wczytywania i osadzania innych stron - używania plików "cookie" - tworzenia formularzy.
  9. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek elementów naruszających integralność i wygląd stron znajde.info, np. umieszczanie tzw. złośliwego kodu.
  10. Ogłoszenie lub Zlecenie należy umieścić w Kategorii branżowej odpowiedniej ze względu na rodzaj Usługi lub Zlecenia. Serwis znajde.info zastrzega sobie prawo przeniesienia Ogłoszenia lub Zlecenia do innej kategorii, niż ta w której zostało ono pierwotnie zamieszczone.
  11. W Opisie Zlecenia możliwe jest zawarcie wyłącznie opisu cech usługi lub dzieła, którego wykonanie Zleceniodawca zamierza powierzyć Usługodawcy. W szczególności zabronione jest zamieszczanie wszelkiego rodzaju treści reklamowych i innych nie mających cech zapytania ofertowego.
  12. Serwis znajde.info zastrzega sobie prawo modyfikacji Opisu Zlecenia bez konsultacji i powiadamiania o tym Zleceniodawcy, w zakresie odnoszącym się do danych umożliwiających kontakt ze Zleceniodawcą (imię, nazwisko, adres, telefon, itp.), ze względu na to, że dostęp do ukrytych danych uwarunkowany jest wykupieniem określonych Usług Wykonamy.
  13. Zleceniodawca może zamieścić w serwisie dowolną liczbę różniących się od siebie Zleceń, przy czym każde z nich musi dotyczyć wykonania innej usługi lub dzieła oraz innej miejscowości w  jakiej są one wykonywane.
  14. Ogłoszenie oraz Zlecenie pochodzi od Użytkownika. Wykonamy Sp.z o.o. nie ingeruje w treść Ogłoszeń I Zleceń oraz nie dokonuje w tym zakresie modyfikacji z zastrzeżeniem sytuacji, gdy treści łamią postanowienia niniejszego Regulaminu.

  • OPŁATY I PROWIZJE
  1. Ogłoszenie typu "Zlecenie" w serwisie znajde.info jest darmowe.
  2. Ogłoszenie typu "Usługa" jest płatne:

   Ogłoszenie na 7 dni - cena: 45 PLN netto
   Ogłoszenie na 30 dni - cena: 85 PLN netto
   Ogłoszenie na 180 dni ( 6 miesięcy ) - cena: 350 PLN netto
   Ogłoszenie na 360 dni ( rok ) - cena: 450 PLN netto

  3. Wpłaty są realizowane za pośrednictwem serwisu Dotpay
  • REZYGNACJA Z USŁUG I USUNIĘCIE KONTA W SERWISIE znajde.info
  1. Serwis znajde.info może odmówić rejestracji Użytkownikowi bądź usunąć z serwera bez podania przyczyn jego Konto, jeśli:
   1. cel rejestracji jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania serwisu,
   2. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
   3. Użytkownik w sposób szczególnie rażący narusza postanowienia niniejszego Regulaminu bądź prawa osób trzecich, w tym innych Użytkowników serwisu.
  2. W przypadkach mniejszej wagi serwis znajde.info może poprzestać na czasowym zawieszeniu Konta.
  3. Serwis znajde.info powiadomi Użytkownika o fakcie zawieszenia bądź usunięcia z serwera Konta Użytkownika w dowolny sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany adres poczty elektronicznej lub poprzez indywidualną wiadomość prywatną.
  4. Od decyzji o odmowie rejestracji Użytkownika bądź zawieszenia lub trwałego usunięcia Konta, Użytkownik może się odwołać w sposób wskazany w informacji o zawieszeniu lub usunięciu Konta. Serwis powinien odnieść się do odwołania Użytkownika w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia odwołania. Jeśli serwis nie udzieli odpowiedzi w ciągu 14 dni przyjmuje się, że decyzja została cofnięta, a pełna funkcjonalność Konta przywrócona. Decyzja odmowna jest ostateczna i odwołanie do serwisu znajde.info od takiej decyzji nie przysługuje.
  5. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika oraz usunięcie Konta następuje na żądanie użytkownika, skierowane za pośrednictwem formularza w dziale kontakt, z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Wskutek likwidacji Konta dane osobowe Użytkownika zostają usunięte, a Użytkownik traci możliwość korzystania z Usług.
  6. Wypowiedzenie umowy i usunięcie Konta nie wiąże się z usunięciem z serwisu Ogłoszeń i innej aktywności Użytkownika, chyba że niniejszy Regulamin bądź postanowienia odnoszące się do poszczególnych Usług Wykonamy stanowią inaczej.

  • REKLAMACJE
  1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą świadczenia Usług przez serwis znajde.info drogą elektroniczną, korzystając z formularza kontaktowego dostępnego w serwisie kontakt lub listownie na adres:

   GRUPA IZOPRO ZBIGNIEW ROSIEK
   Aleja Rzeczypospolitej 2/51
   02-972 Warszawa

  2. Reklamacje należy zgłaszać nie później niż w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia wystąpienia nieprawidłowości w korzystaniu z Usługi. Ograniczenie terminem na złożenie reklamacji nie ma zastosowania do Użytkowników, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
  3. Reklamacja powinna zawierać w szczególności:
   1. nazwę lub inne dane identyfikujące Usługę ( numer ogłoszenia  / link bezpośrednio do ogłoszenia),
   2. termin nieprawidłowego działania Usługi,
   3. dane Użytkownika zgłaszającego reklamację,
   4. uzasadnienie reklamacji.
  4. Serwis znajde.info rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej wpływu. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w tym terminie Wykonamy zawiadomi o tym Użytkownika wskazując przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
  5. Jeżeli podane przez Użytkownika w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, Wykonamy zwróci się do Użytkownika o wskazanie w określonym terminie dodatkowych informacji.
  6. Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną, na podany adres e-mail.
  7. Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Ogłoszenia lub Użytkownika, a także złożone po terminie mogą nie być rozpatrzone.

  • ZWROTY
  1. W ciągu kilku dni po uznaniu reklamacji dokonamy zwrotu należność za ogłoszenie w taki sposób, jak za nie zapłacono (na konto bankowe lub na kartę płatniczą) bądź na konto podane w formularzu.
  2. W przypadku skorzystania przez konsumenta z uprawnienia do odstąpienia od umowy, umowę uznaje się za niezawartą, a serwis znajde.info zwróci konsumentowi wszelkie dokonane płatności. Jeżeli jednak konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jest on zobowiązany do zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której serwis znajde.info otrzymała oświadczenie o odstąpieniu.
  3. W przypadku zakończenia emisji ogłoszenia przed upłynięciem przewidzianego czasu emisji (7, 30,180 lub 360 dni), nie przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystane dni emisji.

  • ROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU znajde.info
  1. Serwis znajde.info nie jest stroną zobowiązań powstałych pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikami, ani innymi osobami nawiązującymi stosunki zobowiązaniowe z Usługodawcą lub Użytkownikami serwisu.
  2. Serwis znajde.info nie odpowiada w żaden sposób za skutki wykonania bądź niewykonania oferowanej przez Usługodawcę usługi, jak również za wszelkie działania lub zaniechania Użytkowników i Usługodawców.
  3. znajde.info nie mając żadnej możliwości czuwania nad przebiegiem Wykonania usługi, nie odpowiada za działania Usługodawców, w szczególności za jakość Wykonania usługi oraz za wypłacalność stron.
  4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników. W szczególności Serwis nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich przez Użytkowników.
  5. Serwis Wykonamy zastrzega sobie prawo zaistnienia przerwy w dostępności serwisu, zwłaszcza z przyczyn technicznych bądź innych, bez wcześniejszego uprzedzenia Użytkowników. Serwis znajde.info zapewnia, że planowane prace techniczne przeprowadzane będą zwłaszcza w godzinach nocnych, w taki sposób, aby powodowały możliwie najmniejszą uciążliwość dla Użytkowników.
  6. Serwis znajde.info nie odpowiada za błędy w Opisie Ogłoszenia, czy też nierzetelne informacje na jego temat.
  7. Serwis nie odpowiada za błędnie usunięte lub zablokowane Ogłoszenia lub Konta Użytkowników.
  8. Serwis znajde.info nie ponosi odpowiedzialności za działanie siły wyższej, działalność innych podmiotów świadczących usługi dla Serwisu znajde.info, działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń.
  9. GRUPA IZOPRO ZBIGNIEW ROSIEK zastrzega sobie prawo przekazania wszelkich danych osobowych będących w jego posiadaniu, a dotyczących Użytkownika, na wniosek stosownych organów władzy publicznej lub na wniosek osób trzecich działających na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  • ZMIANY REGULAMINU
  1. Serwis zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z 7-dniowym wyprzedzeniem wysłania informacji do wszystkich zarejestrowanych użytkowników.
  2. Powiadomienie o zmianie treści Regulaminu może nastąpić w szczególności poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronach Serwisu znajde.info lub poprzez przesłanie informacji na wskazany adres poczty elektronicznej Użytkownika.
  3. Zalogowanie się do serwisu znajde.info po wprowadzeniu zmian w Regulaminie, oznacza akceptację Regulaminu znajde.info w aktualnym brzmieniu.
  4. Odmowa wyrażenia zgody na zmianę treści Regulaminu oznacza rezygnację z uczestnictwa w serwisie.
  5. Ogłoszenia i Zlecenia opublikowane przed wejściem w życie zmian Regulaminu emitowane są na zasadach dotychczasowych przez okres nie krótszy niż 30 dni.

  • PRZEPISY KOŃCOWE
  1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a GRUPA IZOPRO ZBIGNIEW ROSIEK, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach znajde.info na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
  2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez GRUPA IZOPRO ZBIGNIEW ROSIEK w ramach znajde.info będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
  3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
  4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30. października 2012r.
  zastrzega sobie prawo przekazania wszelkich danych osobowych będących w jego posiadaniu, a dotyczących Użytkownika, na wniosek stosownych organów władzy publicznej lub na wniosek osób trzecich działających na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  • ZMIANY REGULAMINU
  1. Serwis zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z 7-dniowym wyprzedzeniem wysłania informacji do wszystkich zarejestrowanych użytkowników.
  2. Powiadomienie o zmianie treści Regulaminu może nastąpić w szczególności poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronach Serwisu znajde.info lub poprzez przesłanie informacji na wskazany adres poczty elektronicznej Użytkownika.
  3. Zalogowanie się do serwisu znajde.info po wprowadzeniu zmian w Regulaminie, oznacza akceptację Regulaminu znajde.info w aktualnym brzmieniu.
  4. Odmowa wyrażenia zgody na zmianę treści Regulaminu oznacza rezygnację z uczestnictwa w serwisie.
  5. Ogłoszenia i Zlecenia opublikowane przed wejściem w życie zmian Regulaminu emitowane są na zasadach dotychczasowych przez okres nie krótszy niż 30 dni.

  • PRZEPISY KOŃCOWE
  1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a GRUPA IZOPRO ZBIGNIEW ROSIEK, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach znajde.info na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
  2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez GRUPA IZOPRO ZBIGNIEW ROSIEK w ramach znajde.info będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
  3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
  4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30. października 2012r.